Kamis, 21 Juli 2011

Mari Belajar Bahasa Jepang

 • Yes = Hai 
 • No = Iie 
 • Thank you = Arigato
 • Thank you very much = Arigato gozaimasu   
 • You're welcome = Douitashimashite 
 • Please = Douzo 
 • Excuse me = sumimasen, shitsurei shimasu  [baca:Sumimaseng , Shitsurei shimas]
 • Hello = Kon-nichiwa 
 • Goodbye = Sayounara 
 • So long = jaamataashita 
 • Good morning = O hayou gozaimasu 
 •  -[Baca :Ohayo Gozaimas]
 • Good afternoon = Kon-nichiwa 
 • Good evening = Konbanwa  [baca:kombangwa]
 • Good night = Oyasuminasai
 • I do not understand = Wakarimasen [baca: wakarimaseng]
 • (How do you say this in [English]? = Kore wa [nihongo] de nan to iimasuka? 
 • Do you speak ... = Anata wa ...go wo hanasemasuka [baca:hanasemas ka]
 • English = Eigo 
 • French = Furansugo [baca :furangsu go]
 • German = Doitsugo 
 • Spanish = Supeingo
 • Chinese = Chuugokugo
 • I = watashi, watakushi 
 • We = watashi tachi, wareware 
 • You (singular, familiar) = kimi 
 • You (singular, formal) = anata 
 • You (plural) = anatagata 
 • They = karera (5139 bytes)
 • What is your name? = Anata no namae wa nan to iimasu ka? 
 • Nice to meet you. = O-ai dekite ureshii desu.
 • How are you? = O-genki desu ka  -[read :ogengki des ka]
 • Good = Ii, Yoi 
 • Bad = Warui, Yokunai 
 • So so = Souda neh, Maamaa desu, Bochi-bochi desu
 • Wife = Kanai, Tsuma 
 • Husband = Shujin, Otto 
 • Daughter = Musume 
 • Son = Musuko
 • Mother = Haha, Okaasan  [baca :okaa sang]
 • Father = Chichi, Otousan  [baca : oto sang]
 • Friend = Tomodachi
 • Where is the bathroom? Where is the toilet? = Toire wa doko desu ka?

1 komentar: