Senin, 25 Juli 2011

Mari Belajar Bahasa Mandarin

Pu tong hua
v      Yes = shì 
v      No = bú shì 
v      Thank you = xìe xìe
v      Thank you very much = fei- cháng gàn xìe / henv gàn xìe  
v      You're welcome =  bu yong xie  
v      Please = qíng
v      Excuse me = qivng ràng, dui bu qi  
v      Hello = Ni hao  
v      Goodbye = zài jiàn  
v      So long = zài jiàn  
v      Good morning = zaov an-.
v      Good afternoon = wuv an-.
v      Good evening = wanv shàng haov.  
v      Good night = wanv an-.
v      I do not understand = wov bù míng bái / wov bù dovng  
v      How do you say this in [English]? = zhe yòng [hàn yuv] zen me jiavng?  
v      Do you speak ... = niv hùi jiavng ... ma?
v      English = yi-ng yuv.  
v      French = fá yuv.
v      German = dé yuv.
v      Spanish = xi- bán yá yuv.
v      Chinese = puv to-ng hùa / hàn yuv.
v      I = wov.  
v      We = wov mén  
v      You (singular, familiar) = niv.
v      You (singular, formal) = nín  
v      You (plural) = niv mén  
v      They = ta- mén  
v      What is your name? = niv jiào shen me míng zi?
v      Nice to meet you. = henv gao- xìng yù jiàn niv.  
v      How are you? = niv haov ma?  
v      Good = haov.  
v      Bad = bù haov.  
v      So so = hái haov.
v      Wife = qi- ziv.  
v      Husband = zhàng fu-.
v      Daughter = v er  
v      Son = ér zi  
v      Mother = ma- ma  
v      Father = ba- ba  
v      Friend = péng youv.
v      Where is the bathroom? Where is the toilet? = xiv shouv jian- zai- na li?

1 komentar:

  1. Sini boleh daftar kelas mandarin di malaysia:

    Belajar Bahasa Mandarin

    cikgu yg baik dan kelas seronok!

    BalasHapus